بغداد و دور از هیاهوی جنگ و انفجار و انتحار!ناهار رو در یکی از محله های اصیل و اعیان نشین بغداد خوردیم و برای کندن از خواب قیلوله ،به فنجان قهوه پناه آوردیم.این مرد در زمان صدام عرق فروشی میکرد و امروز قهوه فروشی.سبک سنتی با قوری های سبک اعراب.قهوه را می نوشی در حالی که روبرویت میدان قهرمان است و محل وقایع داستان هزار و یک شبجلل  الخالق!این پسر که به قولی نوکر شرکت ما در بصره س به شدت شبیه این مرد قهوه فروشه.شاید تو عکس زیاد معلوم نباشه ولی چشم و دماغ یک شکله!

قهوه فروش امروز، ساقی دیروز

شنبه، 18 اسفندماه 1386