کت و کلاه

شنبه، 29 دیماه 1386 

جا تره بابا بزرگ نیست!