« فضا بوی بیفتک می دهد | صفحه اصلی | صداي ضبط شده مظفرالدين شاه قاجار »

فتوفونیا ابزاری ترکیبی جالب برای چهره

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=778

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در October 20, 2008 9:10 AM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ فضا بوی بیفتک می دهد بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ صداي ضبط شده مظفرالدين شاه قاجار است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.