« ایران فروشی به بهانه ی انرژی هسته ای | صفحه اصلی | کودکان آجرپزخانه »

امکان ازدواج انسان با روبات !

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=486

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در October 15, 2007 4:05 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ ایران فروشی به بهانه ی انرژی هسته ای بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ کودکان آجرپزخانه است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.