Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

دوشنبه، 5 اردیبهشتماه 1384 | April 25, 2005
تکنولوژی هزاره

kargar.jpg 
کار به سبک جهان سوم.نمایی از تکنولوژی پیشرفته هزاره.الگویی از کار طاقت فرسا در حباب اقتصادی کشور.ایجاد اشتغال برای جوان.استفاده از حداقل فناوری در جهت گذران زندگی.قطاری از زباله و اشیاء دور ریختنی در مسیر درآمدزایی!
براستی چند عائله از برکت این شغل به پای سفره می نشینند؟


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics